تایپو

صفحه آرایی

برای صفحه آرایی متون و کتاب ها یا سایر قالب های متنی خود می توانید آنها را به ما در تایپو، برون سپاری کنید. ما به واسطه نرم افزار های مختلفی مانند زرنگار، آف تکس، لاتکس و ورد و ایندیزاین آنها را برای شما (بسته به قالب متن) از نظر چیدمان تنظیم و منظم خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید

صفحه آرایی مقاله فارسی

درباره صفحه آرایی مقاله فارسی و انگلیسی، بارها مطالبی را در منابع مختلف مطالعه کرده اید. تفاوت های زیادی بین صفحه آرایی برای مقالات، مجله ها، کتاب یا پایان نامه وجود دارد. اگر چه نقاط مشترکی برای تمام انواع صفحه آرایی عنوان می ‌شود اما هر قسمت باید به صورت مجزا اجرا شود.

بیشتر بخوانید

صفحه آرایی پایان نامه

ثبت سفارش برای صفحه آرایی پایان نامه کارشناسی ارشد برای تمام رشته ها امکان پذیر است. پایان نامه کارشناسی ارشد حجم متوسطی دارد و در مقایسه با پایان نامه دوره کارشناسی باید حساسیت بیشتری برای تایپ و صفحه آرایی برای آن اختصاص داد.

بیشتر بخوانید

صفحه آرایی کتاب

اصول صفحه آرایی کتاب با اصول طراحی گرافیک و اصول چاپ استاندارد کتاب بسیار در ارتباط است. به طور مثال، حروف مناسب و خوانا باید برای صفحات کتاب انتخاب شود. صفحه آرایی داخل یک کتاب می تواند به صورت تک ستونه یا دو ستونه باشد. این عامل باعث جذب نظر خواننده به مطالب خاص می گردد.

بیشتر بخوانید