تایپو

تایپ فرمول

هر اندازه فرمول نویسی دشوارتر باشد، حجم بیشتری داشته باشد و به حوزه‌ های تخصصی مربوط شود، قیمت فرمول نویسی، گران تر خواهد بود. مهارت تایپیست در استفاده از نرم ‌افزارهای خصوصی فرمول نویسی باعث می شود این هزینه، گران تر باشد

بیشتر بخوانید